Skip to main content

Vedtægter

Foreningslov
Vedtægter for Aalborg Journalistforening.

1. Foreningens navn er Aalborg Journalistforening.

2. Foreningens formål er for medlemmerne at varetage sådanne fællesinteresser, som ligger i forlængelse af Dansk Journalistforbunds opgaver, at administrere foreningens sommerhus, at administrere stipendier og legater, som stilles til foreningens rådighed eller oprettes af foreningens midler, at arrangere eller medvirke ved arrangementer af møder med aktuelle foredrag samt at samle medlemmerne til kollegiale sammenkomster.

3. Som medlemmer kan optages alle, der er medlem af Dansk Journalistforbund samt enten 
a.) er beskæftiget med journalistisk arbejde i Dansk Journalistforbunds Kreds 6, eller 
b.) har bopæl i Dansk Journalistforbunds Kreds 6. Et medlem, der midlertidigt ved orlov eller anden dermed sammenlignelig situation ikke opfylder ovennævnte kriterier a.) og/eller b.) for medlemskabet, kan bevare dette fuldt ud mod betaling af kontingent i perioden.

4. Et medlem, som på grund af alder eller sygdom ophører med journalistisk eller pressefotografisk arbejde uden at overgå til anden egentlig beskæftigelse, kan forblive i foreningen – forudsat at vedkommende bliver boende i Kreds 6. Det samme gælder et medlem, som på grund af selvstændig journalistisk virksomhed  må udtræde af Dansk Journalistforbund. Pensionister betaler halvt kontingent.

4.a Et medlem, som på grund af pensionering, arbejdsløshed eller anden årsag ikke længere har journalistisk beskæftigelse i Kreds 6, og som heller ikke har bopæl i Kreds 6, kan opretholde sit medlemskab, hvis bestyrelsen skønner det rimeligt i forhold til medlemmets historiske tilknytning til Aalborg Journalistforening.

5. Journalister under uddannelse kan blive medlemmer, så snart praktikanttjeneste er indledt. Praktikantmedlemmer betaler halvt kontingent.

6. Ordinær generalforsamling holdes i november og indvarsles mindst otte dage forinden ved udsendelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst ti dages varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 15 medlemmer skriftligt over for formanden stiller krav herom. Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde mindst fire dage før generalforsamlingen. Forslagene udsendes skriftligt til medlemmerne senest dagen før generalforsamlingen. Et medlem kan afgive fuldmagt til et andet medlem til brug på generalforsamlingen, hvis der er tale om lovligt fravær. Som lovligt fravær betragtes sygdom, ferie og tjenstligt fravær. Intet medlem kan råde over mere end én fuldmagt.

7. Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Formanden vælges særskilt. Den øvrige bestyrelse vælges samlet og konstituerer sig selv. Desuden vælger generalforsamlingen to revisorer, tre bestyrelsessuppleanter og én revisorsuppleant.

8. Generalforsamlingen kan udpege udvalg til forskellige opgaver, fortrinsvis på tre medlemmer, af hvilke et bør være bestyrelsesmedlem. Er bestyrelsen ikke repræsenteret, har udvalgets formand pligt til at holde bestyrelsen orienteret om de beslutninger, der tages.

9. Et udvalg kan ikke disponere over foreningens midler uden forud at indhente bestyrelsens tilsagn.

10. Forslag til lovændring kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling og kun, når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer derfor.

11. Bestyrelsen skal indhente generalforsamlingssamtykke med 2/3 flertal om eventuel optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom samt pantsætning af foreningens værdier.

12. Sommerhuslejen fastsættes af generalforsamlingen.

13. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingentrestance ud over et halvt år kan medføre eksklusion. Hvis der i bestyrelsen er divergerende indstilling til eksklusion af et medlem eller en skriftlig anmodning fra et tidligere medlem om genoptagelse, kan et mindretal kræve flertallets afgørelse prøvet på den ordinære generalforsamling – eller, hvis betingelserne i paragraf 6 er opfyldt, på en ekstraordinær generalforsamling. Ved eventuel genindtrædelse betaler et ekskluderet medlem tidligere forfaldet kontingent, dog højest for et år.

14. Bestyrelsen uddeler stipendier og legater af midler, som måtte være stillet til foreningens disposition, eller som henlægges i henhold til beslutninger på generalforsamlingen. Hvor intet andet er bestemt, kan bestyrelsen afgøre såvel portionernes størrelse og antal som tidspunkt for uddelingen.

15. Foreningens opløsning kan kun vedtages af to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, og når mindst syv ottendedele af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. I en indstilling om opløsning skal indgå konkret forslag om anvendelse af foreningens midler.

16. Noter:
Paragraf 2 (formålsparagraffen) vedtaget i revideret version på generalforsamlingen 19.11.1992.
Paragraf 3 (optagelseskriteriet) sidste punktum vedtaget på generalforsamlingen 28.11.1994. Paragraf 3 og 4 ændret, senest ved generalforsamling 11. nov. 2021. Paragraf 4.a tilføjet ved generalforsamling 3. november 2022.

Foreningslov
Vedtægter for Aalborg Journalistforening.

1. Foreningens navn er Aalborg Journalistforening.

2. Foreningens formål er for medlemmerne at varetage sådanne fællesinteresser, som ligger i forlængelse af Dansk Journalistforbunds opgaver, at administrere foreningens sommerhus, at administrere stipendier og legater, som stilles til foreningens rådighed eller oprettes af foreningens midler, at arrangere eller medvirke ved arrangementer af møder med aktuelle foredrag samt at samle medlemmerne til kollegiale sammenkomster.

3. Som medlemmer kan optages alle, der er medlem af Dansk Journalistforbund samt enten 
a.) er beskæftiget med journalistisk arbejde i Dansk Journalistforbunds Kreds 6, eller 
b.) har bopæl i Dansk Journalistforbunds Kreds 6. Et medlem, der midlertidigt ved orlov eller anden dermed sammenlignelig situation ikke opfylder ovennævnte kriterier a.) og/eller b.) for medlemskabet, kan bevare dette fuldt ud mod betaling af kontingent i perioden.

4. Et medlem, som på grund af alder eller sygdom ophører med journalistisk eller pressefotografisk arbejde uden at overgå til anden egentlig beskæftigelse, kan forblive i foreningen – forudsat at vedkommende bliver boende i Kreds 6. Det samme gælder et medlem, som på grund af selvstændig journalistisk virksomhed  må udtræde af Dansk Journalistforbund. Pensionister betaler halvt kontingent.

5. Journalister under uddannelse kan blive medlemmer, så snart praktikanttjeneste er indledt. Praktikantmedlemmer betaler halvt kontingent.

6. Ordinær generalforsamling holdes i november og indvarsles mindst otte dage forinden ved udsendelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst ti dages varsel, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 15 medlemmer skriftligt over for formanden stiller krav herom. Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde mindst fire dage før generalforsamlingen. Forslagene udsendes skriftligt til medlemmerne senest dagen før generalforsamlingen. Et medlem kan afgive fuldmagt til et andet medlem til brug på generalforsamlingen, hvis der er tale om lovligt fravær. Som lovligt fravær betragtes sygdom, ferie og tjenstligt fravær. Intet medlem kan råde over mere end én fuldmagt.

7. Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Formanden vælges særskilt. Den øvrige bestyrelse vælges samlet og konstituerer sig selv. Desuden vælger generalforsamlingen to revisorer, tre bestyrelsessuppleanter og én revisorsuppleant.

8. Generalforsamlingen kan udpege udvalg til forskellige opgaver, fortrinsvis på tre medlemmer, af hvilke et bør være bestyrelsesmedlem. Er bestyrelsen ikke repræsenteret, har udvalgets formand pligt til at holde bestyrelsen orienteret om de beslutninger, der tages.

9. Et udvalg kan ikke disponere over foreningens midler uden forud at indhente bestyrelsens tilsagn.

10. Forslag til lovændring kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling og kun, når mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer derfor.

11. Bestyrelsen skal indhente generalforsamlingssamtykke med 2/3 flertal om eventuel optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom samt pantsætning af foreningens værdier.

12. Sommerhuslejen fastsættes af generalforsamlingen.

13. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingentrestance ud over et halvt år kan medføre eksklusion. Hvis der i bestyrelsen er divergerende indstilling til eksklusion af et medlem eller en skriftlig anmodning fra et tidligere medlem om genoptagelse, kan et mindretal kræve flertallets afgørelse prøvet på den ordinære generalforsamling – eller, hvis betingelserne i paragraf 6 er opfyldt, på en ekstraordinær generalforsamling. Ved eventuel genindtrædelse betaler et ekskluderet medlem tidligere forfaldet kontingent, dog højest for et år.

14. Bestyrelsen uddeler stipendier og legater af midler, som måtte være stillet til foreningens disposition, eller som henlægges i henhold til beslutninger på generalforsamlingen. Hvor intet andet er bestemt, kan bestyrelsen afgøre såvel portionernes størrelse og antal som tidspunkt for uddelingen.

15. Foreningens opløsning kan kun vedtages af to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, og når mindst syv ottendedele af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. I en indstilling om opløsning skal indgå konkret forslag om anvendelse af foreningens midler.

16. Noter:
Paragraf 2 (formålsparagraffen) vedtaget i revideret version på generalforsamlingen 19.11.1992.
Paragraf 3 (optagelseskriteriet) sidste punktum vedtaget på generalforsamlingen 28.11.1994. Paragraf 3 og 4 ændret, senest ved generalforsamling 11. nov. 2021.